Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

aktuariusz
Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny szacowania ryzyka i wartości aktualnej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Zwykle profesja aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeń, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W naszej ojczyźnie, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (prócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy KNF): wykształcenie wyższe, opinię o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony 1-roczny staż pod opieką aktuariusza.

polecamy stronę
Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy na aktuariusza odbywają się co najmniej 2 razy w ciągu roku kalendarzowego i przeprowadzane są w formie 4-częściowego testu, którego każda część składa się z 10 pytań obejmujących 1 blok tematyczny z czterech. Aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń jest odpowiedzialny za wycenę zobowiązań wobec kontrahentów oraz http://www.wroclawpodnosniki.pl/oferta/ konstruowanie produktów w taki sposób, by poziom rezerw jak i przyszłe przepływy pieniężne zabezpieczyły pokrycie tychże zobowiązań. Podstawowymi polami aktywności zawodowej aktuariusza są wycenianie produktów ubezpieczeniowych – kalkulacja składki, profilu zyskowności jak i ustalanie szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jak i określanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń; kalkulacja ryzyka: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi), rynkowego (zw. z papierami wartościowymi oraz wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową odbiorców) oraz operacyjnego.

Dodatkowo również ustalanie oraz kontrola polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); szacowanie wartości firmy opierając się o metodykę EV oraz Appraisal Value; kalkulacja podstawowych części wpływających na wzrost Embedded Value, będących podstawą oceny dodanej wartości, pochodzącej z aktywności zarządu firmy. Krótko mówiąc aktuariusz określa, klasyfikuje oraz szacuje ryzyko. Szczególnie obejmuje to ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w TU oraz TUW, kontrolę aktywów zabezpieczających te rezerwy, statystyki, tworzenie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, śledzenie poziomów podstawowych parametrów finansowych jak i wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze itp (www.rezerwy24.pl/).