Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

aktuariusz Ksr 6

Ryzyko
Większość aktuariuszy to wychowankowie profili matematycznych i ekonomicznych. Aby zdobyć polską licencję aktuarialną, należy przede wszystkim zdać cztero etapowy egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną i udowodnić dwuletnią praktyką ukończoną pod nadzorem innego aktuariusza. Sprawdzian składa się z części statystycznej, finansowej, spraw z ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

sprawdź
Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Polski test uchodzi za dosyć ciężki, na co dowodem jest mała ilość osób, które zdały go na przestrzeni poprzednich kilkunastu lat. Jest to zajęcie zaufania publicznego. Aktuariusz określa zasoby aktuarialne i różne główne parametry w taki sposób, by zapewnić zabezpieczenie i rentowność działania zakładu ubezpieczeń.

Podstawowym obowiązkiem aktuariusza zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeń jest wycena ubezpieczeń, troskliwość o należyty poziom zapasów ubezpieczeniowych, ocena projektów reasekuracyjnych, także rozmaitego rodzaju analizy statystyczne i finansowe. Aktuariusz bierze udział w podejmowaniu najważniejszych rozstrzygnięć zakładu ubezpieczeń.

Najważniejszym przepisem regulującym zawód aktuariusza w Polsce jest Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Z obsługi aktuariuszy korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa reasekuracji. Aktuariusz zawiaduje również finansowym bezpieczeństwem pracowniczych planów emerytalnych i odmiennych struktur ubezpieczeniowo-emerytalnych. Aktuariusz jest odpowiedzialny za dozór nad nadzorowanymi strukturami nie tylko przed swoim pracodawcą, ale również przed instytucjami dozoru finansowo-ubezpieczeniowego.

Przygotowanie zestawień jest kłopotliwe, w związku z tym oszacowanie rezerw na świadczenia pracownicze, zgodna z KSR 6, musi zostać wykonana z wykorzystaniem wykwalifikowanego aktuariusza. Aktuariusz wytycza również zapasy na przyszłe świadczenia pracownicze.

W solidny sposób kalkuluje wielkości odpraw, gratyfikacji jubileuszowych i pozostałych płatności na rzecz pracownika, które nie są częścią jego wynagrodzenia. Rezerwy na ów cel, przygotowywane sposobami aktuarialnymi, zapewniają lepszą diagnozę wartości przedsiębiorstwa.